Seminarium

W dniu 29.11.2023 w Pcimiu odbyło się seminarium poświęcone ochronie rzek na przykładzie obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093. W seminarium wzięły udział 24 osoby i składało się ono z części plenarnej oraz wycieczki terenowej.

Seminarium przewidziane było dla grona osób mających realny wpływ na kształtowanie funkcjonowania rzek i ich ochronę. Byli to: pracownicy lokalnych urzędów gminnych i miejskich, pracownicy Wód Polskich i RDOŚ w Krakowie, odpowiedzialni za podejmowanie decyzji mających swe oddziaływanie na obszar Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093. Zaproszeni zostali również przedstawiciele nauki zajmujący się ochroną rzek i ryb, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych, jak również osoby mające wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa, tj. nauczyciele, edukatorzy, członkowie organizacji pozarządowych / turystycznych i in.

Wycieczka terenowa nad Rabę i jej dopływy odbyła się po części plenarnej i obiedzie. Zaprezentowano efekty naszego projektu, tj. działań podjętych na rzecz zniesienia barier dla ryb i innych organizmów wodnych na dopływach Raby (Trzebuńka i Lubieńka) oraz na części obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093, który był renaturyzowany w ramach projektu Tarliska Górnej Raby.

Każdy z uczestników otrzymał:
– materiały zawierające streszczenia prezentowanych na spotkaniu prezentacji
– broszurę edukacyjną nt. obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093
Udział w seminarium, poczęstunki, materiały edukacyjne oraz przejazd busem w czasie wycieczki był nieodpłatny.

Materiały z seminarium dostępne są pod poniższymi linkami:
Program i streszczenia prezentacji TUTAJ
Prezentacja J.D.Wójcik – Projekt TUTAJ
Prezentacja E.Gorczyca TUTAJ
Prezentacja P.Mikuś TUTAJ
Prezentacja J.Jeleński – Właściwe utrzymanie rzek TUTAJ
Prezentacja J.Jeleński – Nowa norma TUTAJ

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.