Seminarium

Działanie zaplanowane na II kwartał 2023 roku.

Zaplanowaliśmy część plenarną oraz wycieczkę terenową.

Jednodniowe seminarium jest nieodpłatne i przewidziane dla ok. 30 osób. 

Seminarium przewidziane jest dla grona osób mających realny wpływ na kształtowanie funkcjonowania rzek i ich ochronę. Są to: pracownicy lokalnych urzędów gminnych i miejskich odpowiedzialni za podejmowanie decyzji mających swe oddziaływanie na obszar Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093, tj. wójtowie, burmistrzowie, radni, sołtysi, przewodniczący osiedli, pracownicy Wód Polskich, hydrotechnicy, pracownicy RDOŚ w Krakowie. Zaproszeni zostaną również przedstawiciele nauki zajmujący się ochroną rzek i ryb, jak również architekci / projektanci odpowiedzialni za projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych. Uczestnikami spotkania będą też osoby mające wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej lokalnego społeczeństwa, tj. nauczyciele, edukatorzy, przewodnicy turystyczni, członkowie organizacji pozarządowych lub turystycznych i in.

Wstępny program seminarium:

1. Powitanie gości. (5 min)

2. Prezentacja Projektu (finansowanie, założenia, cel, przeprowadzone działania itp. (30 min)

3. Prezentacja diaporamy edukacyjnej o obszarze Natura 2000 Rabie z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby. (15 min)

4. Jak pogodzić ochronę przyrody karpackich dolin rzecznych i ochronę przeciwpowodziową oraz zapobieganie suszom? Wpływ poboru żwiru, zabezpieczania koryta i brzegów rzeki, budowy zapór, zmian klimatu na przyrodę, powodzie i susze oraz ryby, inne gatunki zwierząt i siedliska. (prezentacja eksperta – 30 min, dyskusja – 15 min)

5. Przerwa kawowa. (15 min)

6. Jakie korzyści wynikają lub mogą wynikać z przyrodniczych walorów karpackich rzek dla lokalnej społeczności i całego społeczeństwa – usługi ekosystemowe. (prezentacja eksperta – 30 min, dyskusja – 15 min)

7. Właściwe utrzymanie drogą do rewitalizacji rzek górskich i ich dopływów – na przykładzie niniejszego Projektu oraz projektu Tarliska Górnej Raby. (prezentacja eksperta – 30 min, dyskusja – 15 min)

8. Podsumowanie spotkania, miejsce na wolne wnioski i dodatkowe pytania uczestników. Możliwe rozwiązania problemów związanych z rzekami wskazane przez mieszkańców, sołtysów, władze gmin. (30 min)

9. Przerwa obiadowa. (30 min)

10. Wycieczka nad obszar Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093. (ok. 3 h).

Długość trwania seminarium ok. 5 h dydaktycznych (z przerwami), w godzinach przedpołudniowych.

Wycieczka autokarowa odbędzie się w godzinach popołudniowych nad Rabę i jej dopływy w celu prezentacji efektów Projektu, tj. działań podjętych na rzecz zniesienia barier dla ryb i innych organizmów wodnych na dopływach Raby (Trzebuńka i Lubieńka) oraz na części obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093, który był renaturyzowany w ramach projektu Tarliska Górnej Raby. (długość trwania wycieczki – ok. 3 h dydaktyczne).

Łączny czas trwania seminarium – ok. 8 h dydaktycznych.

Każdy z uczestników otrzyma:

  • materiały zawierające streszczenia prezentowanych na spotkaniu prezentacji
  • broszurę edukacyjną nt. obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093

Udział w seminarium, poczęstunki, materiały edukacyjne oraz przejazd busami w czasie wycieczki jest nieodpłatny. Po stronie uczestników będzie zapewnienie sobie dojazdu i ew. noclegu, aczkolwiek seminarium i wycieczka odbywać będą się w tym samym dniu.

Planowane miejsce seminarium – Myślenice (woj. małopolskie).

Zapraszamy do współpracy!

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.