Warsztaty edukacyjne

Działanie zaplanowane na II-IV kwartał 2023 roku.

Planowane jest przeprowadzenie nieodpłatnych 100 warsztatów w szkołach podstawowych dla łącznej liczby ok. 2500 uczniów. Zajęcia będą trwały 1 h dydaktyczną.

Do udziału w zajęciach zostaną zaproszone szkoły z gmin, na których terenie utworzony jest obszar Natura 2000 Raba z Mszanką oraz z gmin, przez które przepływają dopływy zasilające rzekę na odcinku chronionym. Ważna jest edukacja nie tylko społeczeństwa z obszaru Natura 2000, ale również z terenów, które mają bezpośredni wpływ na jakość przyrody i stan obiektów chronionych w obszarze Natura 2000.

Na zajęciach zostanie przedstawiona diaporama nt. obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 oraz prezentacja, przy pomocy której dzieci w formie pytań i zagadek będą mogły zapoznać się z tematyką ochrony cennych gatunków zwierząt i siedlisk, z zagrożeniami dla ekosystemu rzeki karpackiej i możliwościami ochrony (zob. tematyka zajęć poniżej). Po zakończeniu warsztatów uczniowie otrzymają broszurki edukacyjne nt. obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką, w przystępny sposób opisujące poruszane na zajęciach tematy.

Tematyka zajęć

1). Kształtowanie się doliny rzecznej (erozja, transport materiału, akumulacja – formy geomorfologiczne), specyfika rzek górskich i podgórskich.

2). Program Natura 2000 – siedliska i gatunki zwierząt chronione w Naturze 2000 Raba z Mszanką, wraz z podkreśleniem roli starych drzew i martwego drewna w ekosystemach.

3). Zagrożenia dla ryb migrujących, występujących w górskich rzekach – fragmentacja koryta rzecznego poprzecznymi barierami, regulacje rzek i zabudowa podłużna, obwałowania, niszczenie mikrosiedlisk zdatnych do życia i rozrodu ryb – kradzież żwiru, rozjeżdżanie koryta ciężkimi maszynami, zanieczyszczenia wody – ścieki i śmieci, wycinka roślinności nadwodnej itp.

4). Inne zagrożenia dla ekosystemu rzecznego (ścieki przemysłowe, środki chemiczne używane w rolnictwie, zabudowa terasy zalewowej i korytarza swobodnej migracji rzeki itp.), ich skutki dla przyrody i człowieka oraz sposoby minimalizacji zagrożeń (przepisy prawne, jak reagować).

5). Korzyści z naturalnej rzeki dla człowieka – krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek – usługi ekosystemowe.

6). Powodzie i susze – przyczyny, ochrona przed powodzią i retencja wód – podejście zgodne z ramową dyrektywą wodną UE i przestarzałe podejście, mapy zagrożenia powodziowego, naturalna retencja siedlisk przyrodniczych.

7). Wpływ zmian klimatu na globalne i lokalne środowisko oraz rola naturalnych rzek i terenów podmokłych w ograniczeniu negatywnych efektów katastrofy klimatycznej (zasoby wodne na ziemi i w Polsce, zmiany reżimu hydrologicznego, warunków klimatycznych itd.).

Zakres poszczególnych punktów programu zostanie dostosowany do wieku uczniów.

Zapraszamy do współpracy!

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.