Warsztaty edukacyjne

Zaproszenie o darmowych zajęć
z edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych
w ramach projektu
„Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk
w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby”

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zaprasza szkoły podstawowe z gmin sąsiadujących z rzeką Rabą i jej dopływami do udziału w bezpłatnych zajęciach z edukacji ekologicznej dla uczniów. W okresie od maja do października 2023 planujemy wykonanie nieodpłatnych warsztatów dla uczniów w szkołach podstawowych.  Zajęcia dla każdej klasy będą trwały 1 h dydaktyczną. Zapraszamy szkoły podstawowe z gmin: Pcim, Lubień, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Rabka-Zdrój, Raba Wyżna, Myślenice.

            Celem zajęć jest edukacja na temat ekosystemów rzecznych, ich roli w przyrodzie oraz świadczonych przez nie usługach ekosystemowych. Kampania promuje ochronę obszaru Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093, w tym siedlisk i gatunków dla których obszar ten został powołany. Edukacja porusza istotę wpływu rzek na wszystkie inne ekosystemy, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej oraz potrzebę ochrony naturalnej morfologii rzek, jako sposobu na ochronę przeciwpowodziową oraz ochronę klimatu (zobacz poniżej – Tematyka zajęć). Pomocniczym elementem zajęć edukacyjnych jest prezentacja multimedialna oraz bezpłatna broszura informacyjna, która rozdawana będzie uczniom. Szkoły, które brać będą udział w zajęciach ekologicznych otrzymają poradnik  „Jak edukować o karpackich rzekach”.

            W roku 2023 zostanie przeprowadzony również konkurs z nagrodami z wiedzy na temat rzek na Facebooku, w którym będą mogli wziąć udział uczniowie (np. uczniowie, którzy uczestniczyli w naszych zajęciach). Zapraszamy do polubienia naszej strony na Facebook/Rzeki – Natura 2000 i śledzenie pojawiających się tam informacji.

Zgłoszenia: Prosimy o przesłanie drogą mailową na j.d.wojcik@fwie.pl podając w zgłoszeniu:

 liczbę klas wytypowanych do przeprowadzenia naszych zajęć (kilka klas po kolei w jednym dniu)

 proponowany dzień i godzinę (do ostatecznego uzgodnienia z prelegentem),

 imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz kontaktowy nr telefonu/maila.

Grupa uczniów: wielkość jednej grupy ok. 25 os. = 1 klasa (lub do uzgodnienia, można połączyć w jedną grupę mniej liczne klasy).

Forma zajęć: do uzgodnienia stacjonarne w szkole lub online

Niezbędne pomoce: placówka powinna zapewnić wyposażenie do wyświetlania prezentacji tj.: tablicę multimedialną lub ekran/rzutnik, komputer, głośniki itp.

Każde zajęcia z jedną klasą trwają 1 godzinę lekcyjną.

Zgłoszenia przyjmujemy na miesiące V, VI, IX i X 2023.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt do osoby przyjmującej zgłoszenia tel. 790 36 99 36 (mail: j.d.wojcik@fwie.pl)

Tematyka zajęć

1). Kształtowanie się doliny rzecznej (erozja, transport materiału, akumulacja – formy geomorfologiczne), specyfika rzek górskich i podgórskich.

2). Program Natura 2000 – siedliska i gatunki zwierząt chronione w Naturze 2000 Raba z Mszanką, wraz z podkreśleniem roli starych drzew i martwego drewna w ekosystemach.

3). Zagrożenia dla ryb migrujących, występujących w górskich rzekach – fragmentacja koryta rzecznego poprzecznymi barierami, regulacje rzek i zabudowa podłużna, obwałowania, niszczenie mikrosiedlisk zdatnych do życia i rozrodu ryb – kradzież żwiru, rozjeżdżanie koryta ciężkimi maszynami, zanieczyszczenia wody – ścieki i śmieci, wycinka roślinności nadwodnej itp.

4). Inne zagrożenia dla ekosystemu rzecznego (ścieki przemysłowe, środki chemiczne używane w rolnictwie, zabudowa terasy zalewowej i korytarza swobodnej migracji rzeki itp.), ich skutki dla przyrody i człowieka oraz sposoby minimalizacji zagrożeń (przepisy prawne, jak reagować).

5). Korzyści z naturalnej rzeki dla człowieka – krajobrazowe i gospodarcze funkcje rzek – usługi ekosystemowe.

6). Powodzie i susze – przyczyny, ochrona przed powodzią i retencja wód – podejście zgodne z ramową dyrektywą wodną UE i przestarzałe podejście, mapy zagrożenia powodziowego, naturalna retencja siedlisk przyrodniczych.

7). Wpływ zmian klimatu na globalne i lokalne środowisko oraz rola naturalnych rzek i terenów podmokłych w ograniczeniu negatywnych efektów katastrofy klimatycznej (zasoby wodne na ziemi i w Polsce, zmiany reżimu hydrologicznego, warunków klimatycznych itd.).

Zakres poszczególnych punktów programu zostanie dostosowany do wieku uczniów.

Zapraszamy do współpracy!

Za treść opracowanych materiałów odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.