Dzieci – tydzień 1

(29.01-04.02.2024)

DZIECI (I-IV klasy szkoły podstawowej) 
Regulamin konkursu

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Aktywna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk w obszarze Natura 2000 Raba z Mszanką PLH120093 i dopływach Raby”, współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (koszty kwalifikowane całego projektu 959.080,00 zł, koszty dofinansowania 863.172,00 zł).

Zbieraj punkty odpowiadając na wszystkie pytania w każdym tygodniu. Co 4 tygodnie wylosowany zostanie zwycięzca miesięczny. Na podsumowanie całego konkursu zostaną przyznane nagrody trzem wylosowanym uczestnikom (nagroda główna i dwie dodatkowe), którzy uzbierają największą liczbę punktów. Każda poprawna odpowiedź na pytanie to jeden punkt.

Odpowiedz na wszystkie 3 pytania zaznaczając jedną z dwóch odpowiedzi (TAK lub NIE).

Prześlij odpowiedzi do najbliższej niedzieli (04.02.2024), do godz. 23:59.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA – wypełnienia rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie wiedzy o rzekach.

  (Imię i nazwisko dziecka)

  Ja
  (imię i nazwisko opiekuna) oświadczam, że jestem rodzicem/ prawnym opiekunem dziecka zgłoszonego do udziału w konkursie.

  Oświadczam, że dziecko zgłoszone do udziału w konkursie zamieszkuje (na stałe/czasowo) lub uczy się w województwie małopolskim w miejscowości
  (nazwa miejscowości)

  Wyrażam zgodę na publikowanie w Internecie imienia i nazwiska mojego dziecka w celu ogłoszenia laureatów konkursu.
  TakNie

  Nie wyrażam zgody na publikowanie w Internecie imienia i nazwiska mojego dziecka. W celu ogłoszenia laureatów konkursu proszę o używanie pseudonimu wybranego przez dziecko:

  Kontaktowy adres e-mailowy:

  Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję ten regulamin.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, na potrzeby realizacji konkursu. Potwierdzam znajomość prawa do dostępu do treści swoich danych i ich zmiany zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

  Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: patrycja.fwie@gmail.com
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji konkursu;
  - Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu edukacyjnego i 5 lat po jego zakończeniu;
  - posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
  - ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  - podanie danych osobowych jest dobrowolne.